نمونه قراردادها SAMPLE CONTACTS

Untitled-1

لیست بخشی از قراردادهای شرکت تابان نیرو سپاهان

بخش برق

ردیفشماره قراردادشرح قراردادکارفرمامحل اجراشروع قراردادپایان قرارداد
۱۸۸۰۱۰۱۱۲عملیات تعمیر و نگهداری
تجهیزات الکتریکی
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
۱۳۸۸/۴/۱۱۳۸۸/۴/۱
۲۸۸۰۱۰۱۱۲عملیات تعمیر و نگهداری
تجهیزات الکتریکی
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
۱۳۸۸/۴/۱۱۳۸۸/۴/۱
۳۸۸۰۱۰۱۱۲عملیات تعمیر و نگهداری
تجهیزات الکتریکی
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
۱۳۸۸/۴/۱۱۳۸۸/۴/۱
۴۸۸۰۱۰۱۱۲عملیات تعمیر و نگهداری
تجهیزات الکتریکی
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
۱۳۸۸/۴/۱۱۳۸۸/۴/۱
۵۸۸۰۱۰۱۱۲عملیات تعمیر و نگهداری
تجهیزات الکتریکی
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
۱۳۸۸/۴/۱۱۳۸۸/۴/۱
۶۸۸۰۱۰۱۱۲عملیات تعمیر و نگهداری
تجهیزات الکتریکی
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
۱۳۸۸/۴/۱۱۳۸۸/۴/۱

بخش برق

ردیفشماره قراردادشرح قراردادکارفرمامحل اجراشروع قراردادپایان قرارداد
۱۸۸۰۱۰۱۱۲عملیات تعمیر و نگهداری
تجهیزات الکتریکی
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
۱۳۸۸/۴/۱۱۳۸۸/۴/۱
۲۸۸۰۱۰۱۱۲عملیات تعمیر و نگهداری
تجهیزات الکتریکی
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
۱۳۸۸/۴/۱۱۳۸۸/۴/۱
۳۸۸۰۱۰۱۱۲عملیات تعمیر و نگهداری
تجهیزات الکتریکی
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
۱۳۸۸/۴/۱۱۳۸۸/۴/۱
۴۸۸۰۱۰۱۱۲عملیات تعمیر و نگهداری
تجهیزات الکتریکی
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
۱۳۸۸/۴/۱۱۳۸۸/۴/۱
۵۸۸۰۱۰۱۱۲عملیات تعمیر و نگهداری
تجهیزات الکتریکی
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
۱۳۸۸/۴/۱۱۳۸۸/۴/۱
۶۸۸۰۱۰۱۱۲عملیات تعمیر و نگهداری
تجهیزات الکتریکی
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان
۱۳۸۸/۴/۱۱۳۸۸/۴/۱