فرم درخواست همکاری Cooperation application form

{{$lang('successfully done')}}
{{$lang('personal info')}}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'first name')}}

{{ errorModel.firstName }}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'last name')}}

{{ errorModel.lastName }}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'national id')}}

{{ errorModel.nationalId }}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'father name')}}

{{ errorModel.fatherName }}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'birth date')}}

{{ errorModel.birthDate }}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'birth place')}}

{{ errorModel.birthPlace }}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'marital status')}}

{{ errorModel.maritalStatusId }}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'child count')}}

{{ errorModel.childCount }}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'gender')}}

{{ errorModel.gender }}
{{$lang('contact info')}}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'mobile')}}

{{ errorModel.mobile }}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'phone number')}}

{{ errorModel.tel }}

{{$lang('social account')}}

{{ errorModel.socialAccount }}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'city')}}

{{ errorModel.city }}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'residence address')}}

{{ errorModel.address }}
{{ $lang('military service') }}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'military service status')}}

{{ errorModel.gender }}

{{$lang((detailMode ? '' : 'required ') + 'military service end time')}}

{{ errorModel.militaryServiceEndDate }}

{{$lang('military legal clause')}}

{{ errorModel.militaryLegalClause }}

{{$lang('military law')}}

{{ errorModel.militaryLaw }}
{{$lang('academic background and skills')}} + {{$lang('add')}}

{{$lang('degree of education')}}

{{ errorModel.skills[i]?.degreeOfEducationId }}

{{$lang('field of study')}}

{{ errorModel.skills[i]?.fieldOfStudy }}

{{$lang('educate year')}}

{{ errorModel.skills[i]?.educateYear }}
{{$lang('work experience')}} + {{$lang('add')}}

{{$lang('company name')}}

{{$lang('position')}}

{{$lang('cause of termination')}}

{{$lang('work duration')}}

{{$lang('personal skills')}}

{{$lang('fluency in english')}}

{{$lang('working with computer')}}

{{$lang('working with specialized software')}}