اعضای هیئت مدیره

محمد رضا راغبیان

عضو هیات مدیره

محمد رضا زمانی

عضو هیات مدیره

حسین حسن پور مقدم اصفهانی

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

سید مجید مرندی

نایب رئیس هیات مدیره

ناصر نوری زاده

رئیس هیات مدیره