مدیران سازمان

ح

حسین پور مقدم

مدیر عامل

اکبر

اکبر غفاریان

مدیر اداری و سرمایه های انسانی

س 1

محمد رضا سامانی

مدیر امور مالی

می 1

مسعود میرزاباقریان

مدیر کارگاه الکتریکی و بازرگانی

صفر 1

فریبرز صفر پور

مدیرپروژه فولاد سبا

م1

مجتبی صادقی

مدیر پروژه فولاد مبارکه

ن1

 بهاره نجاری

مدیر بهبود سیستم و روش ها