مدیران سازمان

مسعود میرزاباقریان

مسعود میرزاباقریان

مدیر عامل

س 1

محمد رضا سامانی

مدیر امور مالی

صفر 1

فریبرز صفر پور

مدیرپروژه فولاد سبا

حمید مهرعلیان

مدیر پروژه فولاد مبارکه

پژمان قوچانی

مدیر بهبود سیستم و روش ها