کارشناس منابع انسانی

کارشناس منابع انسانی

مهارتها و توانایی و مدارک مورد نیاز:
آشنایی با تحولات جدید در مدیریت منابع انسانی.
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی
آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل
اشنایی با ارزیابی عملکرد کارکنان
آشنایی با نظام پاداش و انگیزه
توانايي كار با كامپيوتر و نرم افزارهای مرتبط از جمله مجموعه آفیس ،اتوماسیون اداری و اینترنت.
آشنایی با علم آمار و اصول مکاتبات رسمی و اداری، گزارش نویسی.
اطلاع کامل از قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت محیط کار
وظایف و اختیارات:
شناسایی نظام ها و سیستم های مورد نیاز منابع انسانی و شرکت از جمله بازنگری در طرح طبقه بندی،ساختار سازمانی ،نظام نامه حقوق و دستمزد و سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و غیره بر اساس رویه و دستورالعملهای مربوطه
انجام مطالعات، پژوهشها و تحلیل‌های کارشناسی در خصوص نظام های مدیریت منابع انسانی حسب نیاز
همکاری درتهیه و تدوین برنامه و طرح های راهبردی و توانمند سازی منابع انسانی،پیاده سازی و اجرای آن ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
بررسی و عارضه یابی وضعیت نظام منابع انسانی و نیز شناسایی مشکلات و تنگناها و ارائه پیشنهادها، راهکارها و توصیه‌های علمی و عملی به جهت رفع یا تقلیل آنها
الگوبرداری از تجربیات سایر شرکتها، سازمانها و نهاد های داخلی و خارجی در حوزه مدیریت منابع انسانی و انعکاس آن به مدیر امور اداری و سرمایه های انسانی

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.