کارشناس آموزش

کارشناس آموزش

مهارتها و توانایی و مدارک مورد نیاز:
کارشناس/کارشناس ارشد رشته منابع انسانی ،برنامه ریزی آموزشی،آموزش و بهسازی منابع انسانی با سابقه کار مرتبط
آشنا به استاندارد 10015
آشنا به ایزو 9001
آشنایی با اصول مالی جهت بودجه بندی آموزش
آشنایی با اصول تفکر سیستمی، مدیریت دانش و مدیریت استعدادها
مهارت برنامه ریزی و سازماندهی ( برای تعیین و اجرای درست دوره های آموزشی متناسب با اهداف شرکت)
مهارت مدیریت زمان( برای تهیه برنامه زمان بندی مناسب دوره های آموزشی)
تهیه و تدوین بودجه آموزشی
تدوین ، بهینه سازی و به روزآوری روش ها و دستورالعمل های مربوط به آموزش
داشتن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ
توانایی ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ
وظایف و اختیارات:
تعیین اهداف و استراتژی های نظام آموزشی(سالیانه).
برآورد بودجه آموزشی مورد نیاز(سالیانه).
برنامه ریزی دوره های آموزشی، نياز سنجي و تهیه تقویم آموزشی (به صورت شش ماهه ).
گزارش کیفی و کمی فرآیند آموزش به مقام مافوق.
کنترل فرآیند آموزش و انجام بازنگری های لازم برای حصول از کارآمد بودن هرچه بیشتر آموزش.
ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان ها و موسسات ارایه دهنده ی خدمات آموزشی برای برگزاری دوره های موردنظر.
بررسي اثر بخشي دوره هاي برگزار شده دوره اي و پالايش آنها

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.